Návrat na hlavní stranu

DENATOP P/AU - jednosložkový průmyslový email

DENATOP P/AU - jednosložkový průmyslový email na bázi uretanového alkydu -


DENATOP P/AU
je jednosložkový, vodou ředitelný email, formulovaný na bázi emulze uretanového alkydu, obsahující barevné pigmenty, plniva dispergační, smáčecí a biocidní prostředky, koalescenty, a další přísady, vhodně ovlivňující vlastnosti hmoty.

Použití: Lesklé povrchové úpravy kovových konstrukcí, výrobků a polotovarů ve strojírenství a jiných odvětvích kovoprůmyslu. Výrobek je vhodný zejména pro aplikace při stálých teplotách v lakovnách a pro aplikace s proteplením výrobků. Aplikaci je nutno vždy konzultovat s dodavatelem nebo s výrobcem.

Vlastnosti:
Hustota: 1,05 - 1,25 kg/m2
Hmotnostní sušina: 35 - 50 %
pH: 8 - 10
Objemová sušina: 35 - 45 % Email se vyznačuje vysokým leskem, vynikající a vysokou životností v interiéru i exteriéru.

Příprava podkladů: Kovové podklady musí být opatřeny základní antikorozní barvou DENAKOR nebo DENAPOX Z, jiné typy základních nátěrů je nutno konzultovat s výrobcem.

Nanášení emailu: Email se obvykle nanáší na podklad stříkáním. Email se dodává v konzistenci, upravené dle způsobu nanášení. Způsob a podmínky aplikace (teploty, doby vytěkání a zrání, způsob nanášení a pod) a složení nátěrového systému doporučujeme vždy předem konzultovat s výrobcem. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí emailu nesmí poklesnout pod +18 °C. Doporučujeme dosušení nátěru při vyšší teplotě.

Teoretická vydatnost: 5 - 7 m2 z jednoho kg na jeden nátěr při tloušťce suché vrstvy 50 m.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody v lesklém provedení.

Balení a skladování: Balení v plastových nebo plechových obalech o obsahu 0,8 - 35 kg. Skladování v původních obalech při teplotách +5 až +25°C na místech, chráněných před přímým působením slunečního záření a náhlým střídáním teplot. Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a hygiena: DENATOP P/AU není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci a manipulaci s emailem dbejte pokynů, uvedených v bezpečnostním listu. Používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

Typ záznamu: Výrobek nebo zboží k prodeji
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) 56, 07.06.2004 v 10:19 hodin

Copyright 2000-2019 © Luděk Šorm