Návrat na hlavní stranu

Zpráva o činnosti sekretariátu a Rady A.T.I.C. ČR.

Činnost sekretariátu profesního sdružení (cechu) turistických informačních center České republiky od 1.ledna 2003 převzalo na základě vítězství ve výběrovém řízení Informační centrum města Pardubic.
Dle podepsané smlouvy funguje sekretariát sedm dní v týdnu od 7.00 do 19.00 hodin, zajišťuje komunikační spojení i v cizích jazycích, jedná se subjekty působícími v cestovním ruchu, účastní se na přípravě a průběhu veletrhů cestovního ruchu a dalších akcí s cestovním ruchem spojených, vyřizuje korespondenci A.T.I.C. ČR (včetně emailové pošty), vede spisovou agendu, písemný archív a ecidenci členské základny Asociace, provádí aktualizaci adresáře, podílí se na vydávání Zpravodaje, zajišťuje komunikaci s veřejností a se sdělovacími prostředky, zajišťuje celkovou prezentaci A.T.I.C. ČR, sleduje vývoj v cestovním ruchu, vyhledává a shromažďuje informace z této oblasti, hospodaří s majetkem Asociace v souladu se schváleným rozpočtem.
Dále sekretariát pořizuje zápisy z jednání Rady Asociace a členského fóra, plní úkoly uložené těmito orgány, sleduje termíny plnění úkolů uložených jednotlivým členům Rady Asociace a ve spolupráci se členy Rady textově zpracovává podklady základních materiálů pro jednání orgánů A.T.I.C. ČR.
Těchto tzv. "operativních" úkolů bylo za 1.čtvrtletí 2003 takřka půl stovky. Z nejdůležitějších připomeňme:
Sekretariát je v denním kontaktu s řadou informačních center. Při řešení praktických problémů provozního charakteru (i na specializovaných seminářích, školeních i setkáních s infocentry) je přesvědčuje o tom, že podmínky pro výkon naší specializované profese i kvalita poskytovaných služeb vyžadují systémové řešení s cechovními principy jejího fungování.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C.ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 05.05.2003 v 14:23 hodin

Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm